Szkolenie BHP Kraków: wstępne i okresowe szkolenia dla firm

Autor
Szkolenia BHP - wszystko, co musisz wiedzieć

Każdy pracodawca jest zobowiązany zapewnić swoim pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy, a także przeszkolenie ich w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych. Szkolenia BHP to bardzo rozległy temat, dlatego postanowiliśmy zebrać wszystkie najważniejsze informacje w jednym miejscu. W tym artykule poznasz odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące kursów BHP w Krakowie.

Po co są przeprowadzane szkolenia BHP?

Prowadzenie szkoleń w dziedzinie BHP ma kilka celów. Do najważniejszych należą zaznajomienie pracowników z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, zdobycie umiejętności związanych z bezpiecznym wykonywaniem obowiązków służbowych oraz zorientowanie się w czynnikach środowiska pracy.

Zgodnie z przepisami odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny w zakładzie pracy ponosi pracodawca. Musi on stworzyć odpowiednie warunki pracy, a także zapewnić stosowny instruktaż i instrukcje bezpiecznych zachowań.

Na czym polega szkolenie BHP?

Szkolenia w zakresie BHP dzielą się na wstępne i okresowe. Szkolenie wstępne obejmuje instruktaż ogólny i stanowiskowy. Celem kursu ogólnego jest zaznajomienie pracowników z podstawowymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny, zawartymi m.in. w Kodeksie pracy, regulaminach pracy oraz przepisach i zasadach BHP obowiązujących w zakładzie pracy.

Instruktaż stanowiskowy jest prowadzony m.in. w celu zaznajomienia pracowników z ważnymi czynnikami środowiska pracy występującymi na danym stanowisku oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy. Natomiast szkolenie okresowe to przede wszystkim utrwalenie i aktualizacja wiadomości w dziedzinie BHP.

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy może być przeprowadzone w formie kursu, seminarium lub kształcenia kierowanego. Szkolenia BHP zawsze odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Pracownik powinien potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz zasadami BHP. Co ważne, szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie ciążących na nim obowiązków powinien odbyć też sam pracodawca.

Czy kursy BHP są obowiązkowe?

Tak, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy są obowiązkowe – zarówno wstępne, jak i okresowe. Szkolenia z BHP są jedynymi obowiązkowymi szkoleniami, jakie musi zapewnić pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania obowiązków. Kurs BHP przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagany jedynie w przypadku podjęcia przez zatrudnianego pracy na tym samym stanowisku, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed podpisaniem z nim kolejnej umowy o pracę.

Szkolenie BHP powinno być co jakiś czas powtarzane jako szkolenie okresowe. Za niedopełnienie obowiązków związanych z przeprowadzaniem szkoleń w zakresie BHP pracodawcy grozi kara finansowa. Brak wdrożenia przez zatrudniającego odpowiednich zasad BHP w firmie stanowi wykroczenie, które jest zagrożone karą grzywny od 1000 do 30 000 zł.

Ile trwa kurs BHP w Krakowie?

Długość szkolenia BHP w mieście Kraków w dużej mierze zależy od obejmowanego stanowiska. Instruktaż ogólny powinien trwać co najmniej 3h, natomiast instruktaż stanowiskowy minimum 8h. W przypadku pracowników biurowo-administracyjnych szkolenie stanowiskowe może być skrócone do 2h.

Co musisz wiedzieć o szkoleniach BHP jako pracodawca?

Jako pracodawca jesteś zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz do prowadzenie systematycznych szkoleń okresowych w tym zakresie. Nie możesz dopuścić pracownika do wykonywania obowiązków służbowych jeśli nie posiada on dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.

Potwierdzenie odbycia szkolenia ogólnego i na stanowisku pracy należy udokumentować w formie pisemnej na karcie szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w aktach osobowych pracownika.

Na pracodawcy ciąży obowiązek zaznajomienia pracowników z zasadami BHP dotyczącymi wykonywanych przez nich prac, ale też dostarczenie im (nieodpłatnie) środków ochrony indywidualnej oraz informowanie ich o sposobach posługiwania się tymi środkami. Pracodawca powinien też zaznajomić pracownika z oceną ryzyka zawodowego wiążącego się z wykonywaną pracą, a także zasadami ochrony przed zagrożeniami.

Jak długo ważne jest szkolenie BHP wstępne i okresowe?

Kurs z zakresu BHP nie jest ważny bezterminowo. Dlatego pracodawca powinien powtarzać je okresowo w czasie trwania stosunku pracy w celu utrwalenia wiedzy oraz przedstawienia ewentualnych zmian.

Szkolenia BHP Kraków: cennik, oferta i zakres usług

Kursy BHP powinny być organizowane oraz prowadzone przez pracodawców lub na ich zlecenie przez jednostki organizacyjne uprawione do prowadzenia działalności szkoleniowej w dziedzinie BHP. Godną polecenia firmą zajmującą się szkoleniami jest Tarbonus – szkolenia BHP w Krakowie, a także na terenie innych miast, m.in. Kielc, Tarnobrzegu, Warszawy i Zakopanego, pozwolą każdemu stworzyć bezpieczne i higieniczne warunki w zakładzie pracy. Pełna oferta szkoleniowa oraz cennik usług dostępne są na stronie internetowej.

Rate this post
Kategorie artykułu:
Finanse i prawo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *